Lokalna Akademia CISCO

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

cisco@tu.kielce.pl

+48 (41) 342 41 67

+48 (41) 344 77 58

Zgłoszenia na kurs CCNA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach z zakresu oferowanych przez nas kursów z programu NetAcad mogą przesyłać swoje zgłoszenia przez okres całego roku. Należy wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony poniżej. Z osobami, które prześlą swoje zgłoszenia będziemy  kontaktować się w momencie uruchamiania poszczególnych grup szkoleniowych.

Zajęcia odbywają się w następujących systemach:

 • w systemie wieczorowym - zazwyczaj w godzinach 16:00-20:00 (dwa razy w tygodniu w dniach od poniedziałku do piątku)
 • w systemie zaocznym - soboty i niedziele (szczegółowe godziny prowadzenia zajęć do ustalenia z instruktorem podczas pierwszego spotkania)
 • istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów zajęć z instruktorami

Uruchomienie grupy jest możliwe po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby osób.

W celu przesłania swojego zgłoszenia na wybrany rodzaj kursu oferowany przez naszą Akademię prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza rejestracyjnego. Wypełnienie formularza nie stanowi zobowiązania do uczestnictwa w szkoleniu - zapewnia nam możliwość szybkiego kontaktu z osobami potencjalnie zainteresowanymi programem realizowanych przez nas szkoleń. Zapraszamy!

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Świętokrzyskiej możliwy jest pod numerem tel. 41 3424367 lub adresem email: j.baranowski@tu.kielce.pl 3)    
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przeprowadzenia rekrutacji na kursy/szkolenia,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
 5. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane instytucjom zewnętrznym, za wyjątkiem szczególnych sytuacji przewidzianych przepisami gdy z żądaniem ich wydania wystąpi uprawniony organ państwowy,
 7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania kursów/szkoleń, nie dłużej niż przez okres 2 lat.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrekrutowania uczestników kursów/szkoleń. Nie podanie danych skutkuje nie zakwalifikowaniem do grup szkoleniowych.

Formularz rejestracyjny

Dane osobowe:

Adres:

Dane kontaktowe:

Wybierz kurs, którym jesteś zainteresowany:

Wybierz moduł CCNA Routing & Switching, któym jesteś zainteresowany:

Wybierz opcję:

Koszt uczestnictwa w kursie CCNA Routing & Switching dla aktualnych studentów Politechniki Świętokrzyskiej wynosi 600 zł.

Koszt uczestnictwa w kursie CCNA Routing & Switching dla osób, które nie są aktualnie studentami Politechniki Świętokrzyskiej wynosi 800 zł.

Koszt uczestnictwa w kursie CCNA Security dla aktualnych studentów Politechniki Świętokrzyskiej wynosi 1000 zł.

Koszt uczestnictwa w kursie CCNA Security dla osób, które nie są aktualnie studentami Politechniki Świętokrzyskiej wynosi 1200 zł.

Koszt uczestnictwa w kursie CPA - Programming Essentials in C++ dla aktualnych studentów Politechniki Świętokrzyskiej wynosi 650 zł.

Koszt uczestnictwa w kursie CPA - Programming Essentials in C++ dla osób, które nie są aktualnie studentami Politechniki Świętokrzyskiej wynosi 650 zł.

Koszt uczestnictwa w kursie NDG Linux Essentials dla aktualnych studentów Politechniki Świętokrzyskiej wynosi 700 zł.

Koszt uczestnictwa w kursie NDG Linux Essentials dla osób, które nie są aktualnie studentami Politechniki Świętokrzyskiej wynosi 700 zł.

Koszt uczestnictwa w kursie IoT - Internet of Things dla aktualnych studentów Politechniki Świętokrzyskiej wynosi 1000 zł.

Koszt uczestnictwa w kursie IoT - Internet of Things dla osób, które nie są aktualnie studentami Politechniki Świętokrzyskiej wynosi 1000 zł.

Preferowany termin uczestnictwa w kursie:


Uwagi:

* Uczestnicy kursu otrzymają faktury VAT po zaksięgowaniu płatności. W przypadku gdy wpłata będzie dokonywana przez firmę lub inną instytucję - prosimy o wypełnienie poniższego formularza. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość wystawienia faktury VAT z ustalonym wcześniej terminem płatności.

Dane do faktury:

Prześlij opinię